Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

URED PREMIJERA


Adresa: Rudarska 65. Tuzla

Telefon: + 387 (0)35 369 303

Fax: + 387 (0)35 369 306
e-mail : uredpremijera@tk.kim.ba

 


SEKRETAR UREDA PREMIJERA: Velida Mujkić

 

Ured obavlja poslove u vezi sa ostvarivanjem nadležnosti Premijera Tuzlanskog kantona  koji se naročito odnose na sprovođenje politike i izvršavanje kantonalnih zakona i drugih propisa, uključujući osiguranje izvršavanja odluka sudova, predlaganje donošenja kantonalnih zakona i drugih propisa, podnošenje zahtjeva Ustavnom sudu FBiH radi utvrđivanja da li je Ustav Kantona, amandman na Ustav Kantona, predloženi ili usvojeni kantonalni zakon, predloženi ili usvojeni propis kojeg donosi organ kantonalne, općinske ili gradske vlasti u skladu sa Ustavom FBiH, predsjedavanje i rukovođenje radom Vlade, saradnja sa organima izvršne vlasti na svim nivoima, te izvršavanje poslova koje  Premijeru povjeri Skupština Kantona.


Ured planira aktivnosti Premijera, saziva i priprema sastanke Premijera i izrađuje bilješke sa tih sastanaka, priprema stručne i analitičke materijale za potrebe Premijera, obavlja stručnu obradu materijala za sudjelovanje Premijera u radu Vlade, obavlja direktnu komunikaciju sa građanima (upiti, predstavke, pisma, elektronska pošta) za potrebe Premijera i druge stručne, analitičke, protokolarne i administrativne poslove za potrebe Premijera.


Ured Premijera sarađuje sa odgovarajućim državnim organima, organima Federacije Bosne i  Hercegovine, Službom Skupštine, uredima i službama Vlade Kantona i drugim kantonalnim i općinskim organima, službama za upravu i institucijama.


Ured ima sekretara Ureda koga na prijedlog Premijera postavlja Vlada u skladu sa Zakonom.


Sekretar Ureda upravlja radom Ureda i za svoj rad odgovara Premijeru i Vladi.


U okviru Ureda za obavljanje savjetodavnih poslova, Premijer imenuje savjetnike.


Savjetnici u skladu sa odlukom o imenovanju odgovaraju Premijeru za praćenje stanja i izradu prijedloga djelovanja u određenom im području rada.


Savjetnici Premijera sa sekretarom Ureda koordiniraju svoje djelovanje i pružaju stručnu pomoć.


Broj savjetnika utvrđuje Premijer.

Najave