Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

KANTONALNA AGENCIJA ZA PRIVATIZACIJU


Kantonalna agencija za privatizaciju

Kantonalna agencija za privatizaciju osnovana je Zakonom o Kantonalnoj agenciji za privatizaciju (“Službene novine Tuzlansko-Podrinjskog Kantona” broj 3/97), koji je Skupština Tuzlansko-Podrinjskog Kantona donijela na sjednici održanoj 13.03.1997. godine.


Adresa: ul. Soli broj 2, 75000 Tuzla.
Tel/fax: 290-216; 290-218;

E-mail : kaptk@bih.net.ba

 

Agencija je specijalizirana organizacija Tuzlanskog kantona.

Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i Statutom.

Način organizovanja i rada Agencije, njena unutrašnja organizacija, broj izvršilaca, struktura i naziv radnih mjesta i njihovih izvršilaca uređuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Agencije i Pravilnikom o sistematizaciji radnih mjesta.

Agencija obavlja stručne i druge poslove u vezi sa privatizacijom, i to:

 • inicira i učestvuje u pripremi i donošenju propisa i drugih općih akata iz oblasti privatizacije;
 • sarađuje s nadležnim ministarstvima, organima i organizacijama za reorganizaciju i privatizaciju;
 • vodi evidencije i statistike u okviru svog djelokruga;
 • odobrava početni bilans i program privatizacije preduzeća;
 • donosi odluku o načinu privatizacije preduzeća koja program privatizacije ne podnesu u propisanom roku;
 • vrši pripremu; objavljuje prodaju i provodi prodaju odnosno nadzire sprovođenje prodaje preduzeća i imovine koja se privatiziraju u postupku male privatizacije;
 • odlučuje o načinu privatizacije i provodi postupak privatizacije;
 • zaključuje s kupcem ugovor o prodaji dionica;
 • zaključuje ugovor o privatizaciji preduzeća putem prodaje, leasinga i drugih metoda;
 • odobrava postupak izdavanje novih dionica;
 • podnosi izvještaje o toku i rezultatima procesa privatizacije Vladi Tuzlansko-Podrinjskog Kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona),
 • organizuje i podstiče obrazovanje i stručno usavršavanje iz oblasti privatizacije;
 • organizuje i koordinira informativno-propagandnu i izdavačku djelatnost iz područja privatizacije;
 • sarađuje s nadležnim tijelima i institucijama Federacije i kantona, te međunarodnim institucijama i organizacijama;
 • inicira i organizuje istraživačku djelatnost iz područja privatizacije;
 • obavlja i druge poslove u vezi s privatizacijom i reorganizacijom preduzeća utvrđenih zakonom i drugim propisima

Najave