Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
JU Direkcija regionalnih cesta

JAVNI OGLAS za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

13.12.2023

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), člana 4. stav (3) Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, br. 4/19, 4/20, 11/20 i 5/21), člana 8. Pravilnika o postupku prijema u radni odnos u Javnoj ustanovi Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, br. 01-04-1-408-6/21 od 21.12.2021. godine, te Odluke o potrebi prijema u radni odnos na neodređeno vrijeme broj 02-30-247/23 od 29.08.2023. godine i Saglasnosti Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona broj 05/1-30-019993-23 od 06.09.2023.godine,  direktor Direkcije regionalnih cesta TK, objavljuje ponovljeni

J A V N I   O G L A S
za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

I

Javni oglas se raspisuje za radno mjesto Saradnik za zaštitu cesta i upravno rješavanje, VSS-VII stepen, pravni fakultet, 240 ETCS- 1 (jedan) izvršilac.

LINK OGLASA: