Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo privrede

Javni poziv za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona»

02.10.2023

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/18 – prečišćen tekst) i tačke XV stav (1) Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu sa pozicije 31010003 – „Podrška razvoju Kantona“, broj: 02/1-11-21680-1/23 od 19.09.2023. godine Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu

 

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava, utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu, sa pozicije 31010003 – “Podrška razvoju Kantona”, a koji se odnosi na sljedeće projekte:

 

1.      Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) za nabavku opreme i alata do 2.300.000,00 KM;

2.      Kapitalni transferi obrtima za nabavku opreme i alata do 907.000,00 KM;

3.      Kapitalni transferi mikro, malim i srednjim privrednim subjektima (MMSP) drvoprerađivačke djelatnosti za nabavku opreme i alata do 400.000,00 KM;

4.      Subvencije za podršku obrtničkim komorama i udruženjima obrtnika do 50.000,00 KM.

 

JAVNI POZIV za dostavljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava «Podrška razvoju Kantona» za 2023. godinu

SMJERNICE - Kapitalni transferi za MMSP 

SMJERNICE - Kapitalni transferi za OBRTE

SMJERNICE - Kapitalni transferi za DRVOPRERADJIVAČE

SMJERNICE - Subvencije za OBRTNIČKE KOMORE I UDRUŽENJA OBRTNIKA

PRIJAVNI OBRAZAC - Kapitalni transferi za MMSP

PRIJAVNI OBRAZAC - Kapitalni transferi za OBRTE

PRIJAVNI OBRAZAC - Kapitalni transferi za DRVOPRERADJIVACE

PRIJAVNI OBRAZAC - Subvencije za OBRTNICKE KOMORE I UDRUZENJA OBRTNIKA

I-1 Izjava o broju zaposlenih zena

I-2 Izjava o broju uposlenih osoba mladjih od 35 godina

I-3 Izjava o neosudivanosti i nevodenju postupka

I-4 Izjava o nesudjelovanju u koruptivnim radnjama

I-5a Izjava o realizaciji projekta - MMSP OBRTI i DRVOPRERADJIVACI

I-5b Izjava o realizaciji projekta - OBRTNICKE KOMORE i UDRUZENJA OBRTNIKA

I-6a Izjava da se podnosilac ne nalazi u sistemu PDV-a - MMSP i DRVOPRERADJIVACI

I-6b Izjava da se podnosilac ne nalazi u sistemu PDV-a - OBRTI

I-7 Izjava o primljenim de minimis pomocima i drugim drzavnim pomocima

1. Podrška razvoju Kantona 2023 - Format izvještaja za MSP

2. Podrška razvoju Kantona 2023 - Format izvještaja za obrte

3. Podrška razvoju Kantona 2023 - Format izvještaja za MSP drvoprerađivačke djelatnosti

4. Podrška razvoju Kantona 2023 - Format izvještaja za obrtničke komore i udruženja obrtnika