Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Ministarstvo za boračka pitanja

Javni poziv za podnošenje prijava branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za SAMOZAPOŠLJAVANJE

13.05.2024

             Na osnovu člana 16. Zakona o dopunskim pravima branilaca  i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), člana 8. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2024. godini (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 5/24 i 6/24) člana 23. Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva  za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona, (“Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 8/23 i 7/24) i Odluke o tačnom terminu objave javnog poziva, broj: 15/1-02-704-23 od 10.05.2023. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

J A V N I   P O Z I V  

za podnošenje prijava branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona u svrhu ostvarivanja finansijskih  sredstava  za SAMOZAPOŠLJAVANJE

 

I  Lica koja mogu podnijet prijavu  po ovom javnom pozivu

(1) Pravo na finansijska sredstava u svrhu samozapošljavanja branilaca i članova njihove porodice ( u daljem tekstu: sredstva) po ovom javnom pozivu ima lice iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica (u daljem tekstu: Zakon), odnosno: članovi porodica šehida, poginulih, umrlih i nestalih branilaca; ratni vojni invalid; dobitnik ratnog priznanja i odlikovanja; demobilisani branilac, mirnodopski vojni invalid, kao i članovi porodice ratnog vojnog invalida, dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja, mirnodopskog vojnog invalida i demobilisanog branioca (u daljem tekstu: lice), koje se nalaze u evidenciji Javne ustanove Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).

(2) Samozapošljavanje podrazumjeva zapošljavanje nezaposlenog lica radi pokretanja nove osnovne djelatnosti koje bi koristeći sredstva registrovao i otpočeo obavljati djelatnost u svoje ime i za svoj račun.

(3) Samozapošljavanje podrazumjeva i zapošljavanje nezaposlenih lica koja se nalaze u evidenciji Službe, kao nezaposlena lica, a koja bi zajednički, koristeći sredstva registrovali i otpočeli obavljati djelatnost u zajedničko ime i zajednički račun

 

II Planirana visina sredstva koja se može dodijeliti

   (1) Sredstva se dodjeljuju licu iz tačke I ovog javnog poziva, kao grant, u visini do 15.000,00 KM (slovima: petnaesthiljada i 00/100 KM), odnosno do iznosa učinjenih izdataka iz poslovnog plana, ali ne preko iznosa od 15.000,00 KM.

(2) U slučaju samozapošljavanja lica u statusu ratnog vojnog invalida /demobilisanog branioca/dobitnika najvećeg ratnog priznanja i odlikovanja kao direktnih učesnika odbrambeno oslobodilačkog rata, odobreni iznos se uvećava za 50% po zaposlenom licu.

III Uslovi za dodjelu sredstava za samozapošljavanje

(1) Pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu ima lice pod uslovom da:

a) je prijavljen na evidenciji Službe kao nezaposleno lice i koji bi koje bi koristeći sredstva pokrenulo i obavljalo osnovnu djelatnost u svoje ime i za svoj račun,

b) je tokom trajanja javnog poziva započelo registraciju privrednog društva ili obrta kao
osnovne djelatnosti.

 

(2) Pravo na dodjelu sredstava za samozapošljavanje može ostvariti i lice koje je u prethodnoj godini ostvarilo sredstva za samozapošljavanje i u ugovornom period namjerava proširiti djelatnost zapošljavanjem lica iz tačke I ovog javnog poziva.

 

IV Ograničenje prava na dodjelu sredstava za samozapošljavanje

Pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu nema lice koje:

a) je u periodu od pet godina prije objave javnog poziva koristilo bespovratna sredstva,
odnosno kredite na samozapošljavanje/zapošljavanje u skladu sa programima Službe, a nije
ispoštovalo ugovorene obaveze,
b) je već registrovalo i obavljalo istu djelatnost u poslednjih pet godina,
c) ima neizmirenih dospjelih obaveza po osnovu javnih prihoda iz prethodnih godina,
d) bi izvršilo registraciju djelatnosti koja spada u oblast:
- priređivanja igara na sreću;
- djelatnosti trgovine na malo na štandovima i tržnicama;
- djelatnosti trgovine na malo izvan prodavnica štandova i tržnica;
- djelatnosti trgovine na malo odjećom u specijalizovanim prodavnicama (TR butik) i
- djelatnosti pružanja ugostiteljskih usluga iz skupine „barovi“ vrste „caffe bar“, koja se
odnosi isključivo na usluživanje pića.
e) je u periodu od momenta objavljivanja javnog poziva pa do potpisivanja ugovora zasnovalo
radni odnos kod drugog poslodavca.

V Kriteriji za dodjelu sredstava za samozapošljavanje

Red prvenstva za dodjelu sredstava u svrhu samozapošljavanja, utvrđuje se prema broju bodova koji pripadaju licu iz tačke I ovog javnog poziva, prema sljedećim kriterijima:

a) vrsta djelatnosti,
b) branilački status,
c) stepen vojnog invaliditeta,
d) priznanja i odlikovanja u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: OS
BiH) i
e) dužina prijave na evidenciji Službe.

VI Prioritet za dodjelu sredstava za samozapošljavanje

Ukoliko na preliminarnoj rang listi ili konačnoj rang listi, dva ili više lica imaju isti ukupan broj bodova, prednost kod dodjele sredstava ima lice koje je duže prijavljeno na evidenciji Službe, odnosno u slučaju iste dužine prijave na evidenciji, prioritet se utvrđuje sledećim redoslijedom:

a) član porodice šehida, poginulog, umrlog i nestalog branioca,
b) ratni vojni invalid prema većem procentu invaliditeta,
c) dobitnik priznanja i odlikovanja prema vrsti priznanja i
d) demobilisani branilac prema dužini učešća u OS BiH.

VII Iznos i način isplate odobrenih sredstava

(1) Sredstva odobrena licu za samozapošljavanje mogu se isplatiti tek kada isto potpiše ugovor
kojim se obavezuje da će sredstva utrošiti namjenski prema podnesenoj prijavi.

(2) Ugovor iz stava (1) zaključuje se na period od 24 mjeseca i to u roku od 15 dana od dana
isticanja konačnih rang listi.

(3) Lice koje u roku iz stava (2) ove tačke ne potpiše ugovor, smatrat će se da je odustalo od
sredstava i gubi pravo na dodjelu istih.

(4) Lice kome su odobrena sredstva obavezno je u roku od 30 dana, od dana potpisivanja
ugovora u pisanoj formi, zatražiti uplatu sredstava uz dostavljanje odgovarajućeg dokaza (original
predračuna sa specifikacijom troškova, izdat od pravnog lica od kojeg se planira nabaviti oprema, alati
i/ili repromaterijal, odnosno original račun sa specifikacijom troškova u slučaju ako je dobavljač iz
inostranstva.

(5) Sredstva odobrena za samozapošljavanje isplaćuje se jednokratno ili u više rata.


 VIII Namjena korištenja sredstava za samozapošljavanje

(1) Sredstva odobrena za samozapošljavanje mogu se koristiti: za plaćanje registracije i/ili  troškove nabavke opreme, alata i repromaterijala koji moraju biti namjenjeni za novu djelatnost za koju se lice registruje, kada je u pitanju proizvodna djelatnost, odnosno za plaćanje troškove nabavke opreme i alata koji moraju biti namjenjeni za pokretanje nove djelatnosti, kada je u pitanju uslužna djelatnost.

(2) Nabavka opreme, alata i nabavka korištene (rabljene) robe, ili bilo kakva kupovina, dozvoljena je isključivo od pravnog lica, izuzev pravnih lica koje se bavi prometom (posredovanje).

(3) Svako korištenje odobrenih sredstava suprotno namjenama utvrđenim u ugovoru iz tačke VII ovog javnog poziva smatraju se nenamjenskim utroškom istih.

 

IX Ograničenje korištenja sredstva

Sredstva odobrena za samozapošljavanje ne mogu se koristiti za:

a) plaće i naknade plaće,
b) plaćanje poreza i doprinosa iz plaća,
c) zakupninu prostora,
d) režijske troškove (struja, voda, grijanje, komunalni otpad, telekomunikacije, internet,
upravljanje zgradom,)
e) gorivo,
f) troškove reprezentacije,
g) dugovanja i rezervne gubitke,
h) kupovinu nepokretnosti (objekata i zemljišta),
i) adaptaciju, obnovu, rekonstrukciju i modernizaciju objekata za ličnu upotrebu,
j) najam ili prodaju,
k) kazne i troškovi sudskog spora,
l) bankovne troškove i kamate, dugovanja po kamati, troškovi konverzije, nadoknada ili
gubici prilikom konverzije valuta i kreditiranje trećih osoba,
m)troškove police osiguranja imovine,
n) studijske projekte,
o) iznajmljivanje zemljišta,
p) nabavku korištene (rabljene) robe,
q) kupovinu opreme, alata ili bilo kakva kupovina od fizičkog lica ili pravnog lica koje se
bavi prometom (posredovanje)

X Obaveze lica koji se samozapošljava

(1) Lice koje se samozapošljava dužno je vršiti redovan obračun i uplatu poreza i doprinosa u
skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima.
(2) U slučaju prestanka rada registrirane djelatnosti po osnovu koje je lice ostvarilo pravo na
sredstva, dužno je u roku od tri dana od dana prestanka rada, o tome obavijestiti Ministarstvo.
(3) Ako dođe do prestanka obavljanja registrovane djelatnosti, lice je dužno u roku od 30 dana
od dana prestanka obavljanja iste, Ministarstvu vratiti iznos doznačenih a neopravdanih sredstava,
izuzev u slučaju više sile (elementarne nepogode, zemljotresi, požari), političkih zbivanja (rat, neredi
većeg obima, štrajkovi), donošenja propisa koji direktno utiču na poslovanje ili smrti korisnika
sredstava za samozapošljavanje.


XI Potrebna dokumentacija u svrhu samozapošljavanja

Lice uz prijavu za samozapošljavanje koja se podnosi na obrascu iz Aneksa I, obavezno prilaže svu dokumentaciju iz Aneksa II koja ne može biti starija od 30 dana prije objave javnog poziva, kako slijedi:

 

Redni broj:

Naziv dokumenta

Organ koji ga izdaje dokument

 

Prijava za učešće  - ANEX I (original)

Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

Dokaz da je prijavljen na evidenciju JU Službe  za zapošljavanje,

(original ili ovjerena fotokopija)

JU Služba za zapošljavanje

 

Uvjerenje JU Službe za zapošljavanje da podnosilac nije koristio bespovratna sredstva, odnosno kredite za samozapošljavanje u periodu od pet godina prije objave javnog poziva, a ako jeste da je ispoštovao ugovorene obaveze

(original ili ovjerena fotokopija)

 JU Služba za zapošljavanje

 

Rješenje o registraciji od nadležnog općinskog/gradskog  organa, odnosno nadležnog suda, odakle se jasno može utvrditi da je obrt registriran i oblik vođenja djelatnosti ili dokaz da je u toku postupak registracije

(original ili ovjerena fotokopija)

Nadležni gradski/općinski organ

 

Poslovni program za obavljanje djelatnosti (ANEX III) (original)

Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji:

a)   za korisnika prava u statusu, PŠ-PB poslednje rješenje na snazi.

 

b)   za korisnika prava u statusu RVI, oba dokumenta kumulativno:

1.    poslednje rješenje na snazi o priznatom svojstvu RVI i

2.    uvjerenje o dužini učešća u OS BIH FMB 3 obrazac.

c)    za korisnika prava u u statusu DB:

1.     uvjerenje o dužini učešća u OS BiH.

 

d)   za korisnika prava u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja oba dokumenta kumulativno:

1.    poslednje rješenje na snazi i

2.    uvjerenje o dužini učešća u OS BIH FMB 3 obrazac.

e)       lica u statusu djeteta i supružnika nosioca prava, svi dokumenti od 1. do 4. kumulativno:

1.    poslednje rješenje na snazi nosioca prava,

2.    uvjerenje o dužini učešća u OS BiH,

3.    izvod iz matične knjige rođenih podnosioca prijave i

4.     izvod iz matične knjige vjenčanih podnosioca prijave.

 

f)       lice u statusu udove supružnika korisnika prava, svi dokumenti od 1. do 5. kumulativno:

1.     poslednje rješenje na snazi nosioca prava,

2.     uvjerenje o dužini učešća u OS BiH,

3.     izvod iz matične knjige rođenih podnosioca prijave,

4.      izvod iz matične knjige vjenčanih podnosioca prijave i

5.   ovjerena izjava sa dva svjedoka  da nije stupio/la vanbračnu zajednicu

(original ili ovjerena fotokopija)

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.a)

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.1)

 

Grupa za pitanja iz oblasti vojne evidencije (tč.1)

 

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.1)

Grupa za pitanja iz oblasti vojne evidencije (tč.2)

Gradska/općinska služba opću upravu i zajedničke poslove ( tč. 3. i 4.)

 

 

 

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.1)

Grupa za pitanja iz oblasti vojne evidencije (tč.2)

 

Gradska/općinska služba opću upravu i zajedničke poslove ( tč. 3., 4. i 5.)

7.

Uvjerenje  o postojanju/nepostojanju duga po osnovu javnih prihoda iz prethodnih godina

(original ili ovjerena fotokopija)

Porezna uprava F BiH

Ispostave porezne uprave po Grada /općine 

8.

Obrazac JS 3650

Porezna uprava F BiH

Ispostave porezne uprave po Grada /općine 

9.

Izjava - ANEX IV (original)

Ministarstvo za boračka pitanja TK

10.

Saglasnost  za učešće u projektu - ANEX V (original)

Ministarstvo za boračka pitanja TK

 

XII Rokovi za podnošenje zahtjeva

(1) Prijava na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, podnosi se u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva, na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave ili putem pošte na adresu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave, ul. Fra Grge Martića broj 8. 75000 Tuzla

[sa naznakom]

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona,

„Prijava na javni poziv  u svrhu ostvarivanja finansijska sredstva  za SAMOZAPOŠLJAVANJE

branilaca i članova njihove porodice

 (2) Prijavu na javni poziv (Anex I), poslovni program (Anex III), Izjava (Anex IV) i saglasnost  za učešće u projektu ( Anex V)  zainteresovano lice može preuzeti  na/u:

  • internet stranici Vlade Kantona,
  • Ministarstvu i
  • gradskim/općinskim službama nadležnim  za boračko invalidsku zaštitu.

 

Javni poziv je otvoren počev od  13.05.2023. godine do 28.05.2023. godine.

 

Neblagovremene, nekompletne i neosnovane prijave ne uzimaju se u razmatranje, a lica se  o istom obavještavaju putem zasebne liste u kojoj su navedeni razlozi  nerazmatranja.

      

                                                                               Ministarstvo za boračka pitanja  Tuzlanskog kantona

Javni poziv za podnošenje prijava branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona u svrhu ostvarivanja finansijskih sredstava za SAMOZAPOŠLJAVANJE