Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Obavještenja i konkursi

OBAVJEŠTENJE - Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK

22.12.2023

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, u vezi sa Pravilnikom o veterinarsko-zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla („Službene novine Federacije BiH“, broj: 22/13), daje slijedeće:

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se svi vlasnici životinja-proizvođači mlijeka koji imaju instaliran laktofriz na svom imanju a koji se do sada nisu registrovali u ovom Ministarstvu ili imaju promjene u podacima koji su dostavili prilikom registracije, da su dužni registrovati se/prijaviti promjene, u skladu sa članom 4. Pravilnika o veterinarsko-zdravstvenim uslovima za objekte koji proizvode hranu životinjskog porijekla.
Objekti za registraciju moraju ispunjavati sve uslove u skladu sa o Pravilnikom o higijeni hrane (Službeni glasnik BiH”, broj 4/13) i sve posebne zahtjeve propisane za svaku vrstu hrane Pravilnikom o higijeni hrane životinjskog porijekla (“Službeni glasnik BiH” broj: 103/12).
Nadalje, obavještavamo farmere - vlasnike farmi papkara čiji kapacitet prelazi 20 uslovnih grla, da su dužni podnijeti zahtjev za odobravanje farme odnosno utvrđivanja ispunjavanja propisanih uslova u skladu sa Zakonom o veterinarstvu FBiH (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 46/00) i Pravilnika o uslovima koje moraju zadovoljavati farme i uslovi za zaštitu životinja na farmama („Službeni glasnik BiH“, broj: 46/10,12/13, 74/16).

Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 035-369-464, kontakt osobe državni službenici Muamer Tabučić i Sanela Karahasanović Kahrimanović ili mail adrese kk.sanela@tk.kim.ba  t.muamer@tk.kim.ba 

Zahtjeve dostaviti lično na protokol ili putem pošte na adresu: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Fra Grge Martića br.8, Tuzla (Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK)

 

Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede TK