Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Vlada

Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu i pravdanje sredstava sa potrošačke jedinice 11010003 – Troškovi manifestacija“

01.07.2024

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", br. 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi s članom 70. stav (3) Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2024. godinu (,,Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/24), Vlada Tuzlanskog kantona, na sjednici održanoj dana 12.03.2024. godine. d o n o s i

ODLUKU
o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu i pravdanje sredstava sa potrošačke jedinice 11010003 - Troškovi manifestacija

 

  1. Odluka o utvrđivanju kriterija, uslova i postupaka za raspodjelu i pravdanje sredstava
  2. Obrazac Izvještaj o utrošku sredstava u okviru Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton