Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz ministarstava

POVOLJNIJE OBAVLJANJE STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

22.04.2024

Vlada Tuzlanskog kantona na prijedlog  Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, donijela je sasvim novi propis, Odluku o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka za obavljanje  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica, kojim je u cijelosti promjenjen dosadašnji koncept stručnog osposobljavanja.

Navedenom Odlukom, utvrđeni su još povoljniji uslovi za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica, na način da lica koja su okončala svoje školovanje na visokošklolskim ustanovama više neće morati čekati po par mjeseci objavu Konkursa, nego će pravo na stručno osposobljavanje moći započinjati odmah po okončanju školovanja u skladu sa olakšanom procedurom.

Shodno odredbama Odluke, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ubuduće neće objaljivati Konkurs obzirom da zainteresovana lica prijavu za stručno osposobljavanje mogu podnositi tokom cijele godine, a najkasnije do 15.11. tekuće godine.

JU Služba za zapošljavnje Tuzlanskog kantona, u cijelosti je podržala novi koncept stručnog osposobljavanja branilaca i članova njihovih porodica, na način da je omogućila otvoreni javni poziv za poslodavce tokom cijele godine.

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA
TUZLANSKOG KANTONA