Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 10. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

16.05.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 8. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog pravobranilaštva u Tuzli za period od 01.01. do 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Kantonalno pravobranilaštvo

3. Razmatranje Izvještaja o radu Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona

4. Razmatranje Informacije o radu "Instituta za zavarivanje" d.o.o Tuzla za period 01.01.–31.12.2021. g.;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Institut za zavarivanje d.o.o Tuzla

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o vođenju medicinske dokumentacije i evidencija u elektronskom obliku u okviru integrisanog zdravstvenog informacionog sistema na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava na ime jednokratnih novčanih primanja dobitnicima ratnih priznanja i odlikovanja i članovima uže porodice poginulog, umrlog ili nestalog dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o izradi Strategije razvoja Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona za period 2022. - 2027.;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju građana "Društvo socijalnih radnika Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Radne grupe za izradu dokumenata Strategije razvoja JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama 2022.-2027. godina;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program sufinansiranja nabavke mineralnih đubriva;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu,
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Društvu psihologa u Federaciji BiH;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspisivanju teksta Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos putem internog oglasa.
Obrađivač: Ured Premijera

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić