Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 12. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

30.05.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 


1. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o plaćama i naknadama državnih službenika, namještenika i drugih lica zaposlenih u organima državne službe Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

2. Razmatranje i utvrđivaje nacrta Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Tuzlanskog kantona:
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o ostvarivanju prava na ortopedska i druga pomagala iz obaveznog zdravstvenog osiguranja;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

4. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Narodno pozorište Tuzla

5. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Zavod za zaštitu i korištenje kulturno – historijskog i prirodnog naslijeđa

6. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Muzej istočne Bosne Tuzla u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Muzej istočne Bosna Tuzla

7. Razmatranje Izvještaja o radu JU Specijalna biblioteka "Behram – beg" u Tuzli za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Specijalna biblioteka "Behram – beg"

8. Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona za period 01.01.2021. – 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

11. Razmatranje nacrta Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2023. – 2025. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

12. Razmatranje Informacije o zaključenom likvidacionom postupku nad dužnikom "Rudnici nemetala Kladanj" d.o.o. Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01.–31.03.2022. god.;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava Tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.03.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec maj 2022. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec maj 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

15. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Plana proljetne sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije":
- Udruženju pčelara "Pčela" Gradačac,
- Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona,
- Fondaciji tuzlanske zajednice;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo zdravstva

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost "Spreča" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za izradu Standarda i normativa Javne ustanove Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan upisa učenika u prvi razred srednjih škola Tuzlanskog kantona za školsku 2022./2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu za JU MSŠ "Musa Ćazim Ćatić" Kladanj;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o davanju saglasnosti broj: 02/1-30-9093/22 od 12.04.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o stupanju na posao na radno mjesto Sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa.
Obrađivač: Ured Vlade


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić