Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 13. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

03.06.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za period od 01.01.- 31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica

2. Razmatranje Informacije o radu Garantnog fonda Udruženja za razvoj NERDA za period 01.01.-31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Udruženje za razvoj NERDA

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Razmatranje mišljenja ministarstava i drugih organa na prijedloge i nacrte Zakona predloženih u skupštinsku proceduru od strane poslanika, i to:
- Nacrt Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Tuzlanskog kantona;
- Prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju;
- Prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o socijalnoj zaštiti, zasštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
- Prijedlog Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o inspekcijama Tuzlanskog kantona;
- Prijedlozi zakona o dopuni Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju; Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o visokom obrazovanju.
Obrađivači: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak, Kantonalna uprava za inspekcijske poslove i Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje dokumenta Dubinska analiza rashoda budžeta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti za kreditno zaduženje za realizaciju studije "Program energetske obnove zgrada javne namjene u nadležnosti Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Akcionog plana za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici za područje Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta TK za 2022. godinu "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopuni Uredbe o visini, uslovima, kriterijima i postupku realizacije dodatne novčane pomoći zaposlenoj majci porodilji i novčane pomoći nezaposlenoj majci porodilji;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije „Podrška razvoju Kantona";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Standarda i normativa visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona;
b) Razmatranje prijedloga prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pedagoškie standarde i normative za srednje obrazovanje i odgoj;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pedagoške standarde i opće normative za osnovni odgoj i obrazovanje;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno - ekonomskoj opravdanosti osnivanja Javne ustanove Škola za osnovno muzičko obrazovanje Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju visine troškova licenciranja studijskih programa prvog, drugog i trećeg ciklusa studija visokoškolskih ustanova na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištima "Drenik" i "Bijela rijeka" na području grada Srebrenik;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kamena krečnjaka na ležištu "Vijenac" na području grada Lukavac;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju podzemne termalne vode iz bunara BZ-1 u krugu mljekare na području grada Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele novčanih sredstava za kapitalne transfere u oblasti turizma;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za kulturu, sport i mlade;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić