Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 14. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

13.06.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Bosanki kulturni centar Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Bosanki kulturni centar TK

2. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Arhiv Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Arhiv Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju JU Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU NUB "Derviš Sušić"

4. Razmatranje Smijernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2023. – 2025. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o usmjeravanju i korištenju sredstava po Ugovoru o dodjeli potpore iz Budžeta Federacije BiH broj: 09-11-6-2-6964-U-K3/21 od 06. septembra 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Instrukciju o procedurama za isplatu socijalnih davanja Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" privrednom društvu Milo Selo d.o.o. Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova interresorne Radne grupe za koordiniranje saradnje između Vlade Tuzlanskog kantona i UNDP-a;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje Informacije o prijedlogu prekategorizacije/razvrstavanja lokalnih cesta u regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Radnog tijela za izradu Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022.-2027. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama" za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama", Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu tuzlanskom;
Obrađivač: Ured premijera

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Komisije za pripremu prijedloga Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice "Pomoć vjerskim zajednicama" za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija", Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja Tuzlanskog kantona;
Obrđivač: Ministarstvo za boračka pitanja

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o realizaciji Projekta "Regulacija korita rijeke Spreče u Lukavcu uzvodno od regulisanog dijela, dionica 1 u dužini od 600 metara plus 100 metara prelazne dionice";
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije", i to:
- Turističkoj zajednici Grada Gradačac,
- Lignum biomasa d.o.o. Gradačac,
- Udruženju žena "Ruža" Donja Lohinja,
- Pčelarskom društvu "Roj" Srebrenik,
- Zemljoradničkoj zadruzi "Gračanka" Gračanica,
- Zemljoradničkoj zadruzi "Poljopromet" Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju objavljenog Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova odnosno predsjednika Upravnog odbora JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integrisanog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2022/2023. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Upravnog odbora Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli počev od akademske 2022/2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

19. a) Razmatranje Odluke Senata Visoke škole za savremeno poslovanje informacione tehnologije i tržišnje komunikacije "Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla o utvrđivanju prijedloga broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu u akademskoj 2022/2023. godini;

b) Razmatranje Odluke Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM;

c) Razmatranje Odluke Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo FINra Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2022/2023. godini;

d) Razmatranje prijedloga Odluke Senata Univerziteta u Travniku određivanju broja studenata za upis u akademsku 2022/2023. godinu na području Tuzlanskog kantona;

e) Razmatranje prijedloga Odluke Senata Evropskog univerziteta "Kallos" Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2022/2023. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

20. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za JU Mješovita srednja škola Kalesija;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" za Ministarstvo obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

21. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Komisije za analizu stanja i usaglašavanja iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2021. godinu i utvrđivanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2022. godinu za JU Narodna univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

22. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije dva člana Upravnog odbora Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

23. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Disciplinske komisije za kantonalne organe državne službe;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

24. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona za prijem namještenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

25. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o stavljanju van snage Programa raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

26. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika na određeno vrijeme u JU "Dom za djecu bez roditeljskog staranja" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

27. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika na određeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo privrede

28. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o razrješenju i prestanku radnog odnosa bivšeg direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove zbog ispunjavanja uslova za sticanje prava na starosnu penziju;
Obrađivač: Ured Vlade

29. Razmatranje Prigovora na Rješenje o razrješenju direktora Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Ured Vlade

30. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom konkursu za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje direktora Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ured Vlade

31. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period 2023. do 2029. godine;
Obrađivač: Ured Vlade i Kantonalna uprava civilne zaštite

PREMIJER KANTONA
Irfan Halilagić