Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 19. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

18.07.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 16. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkom radu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

3. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranje kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita Vlade Tuzlanskog kantona kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju Javnog oglasa za izbor jednog kandidata za poziciju člana Nadzornog odbora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, ispred Tuzlanskog kantona kao jednog od osnivača;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnost na odluke o odobravanju sredstava općinama Modriča, Kalesija, Osmaci, Sapna i Gradu Zvornik sa budžetske pozicije "Podrška povratku prognanih osoba";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnost na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava u okviru Javnog poziva za odabir korisnika sredstava sa pozicije "Podrška mladima" u 2022. godini za projekte omladinskih udruženja i projekte udruženja i fondacija za projekte namijenjene mladima;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko-privrednih lovišta za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juli 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;
Obrađivač: Ured Premijera

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o postavljenju sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ured Vlade

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava".
Obrađivač: Ured Vlade

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno-nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa u JU Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u saradnička zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa u JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić