Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 2. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

14.03.2022

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 1. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Programa rada i Finansijskog plana Kantonalne agencije za privatizaciju za 2022. godinu;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

3. a) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća u 2021. godini;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2021. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. a) Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za period januar - decembar 2021. godine;

b) Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za januar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Pravilnika o postupku rješavanja prekobrojnih policijskih službenika Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

6. Razmatranje Smjernica za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2023. – 2025. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2023.-2025.;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BiH (sredstva na ESCROW računu);
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke imenovanju Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

9. Razmatranje Godišnjeg programa rada Vlade Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede - Odjeljenje za razvoj

10. Razmatranje Plana proljetne sjetve u 2022. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o isplati akontacija i dnevnica za službena putovanja;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje Informacije o reviziji vlasničkih/upravljačkih prava u procesu upravljanja imovinom kojom se generišu neporeski prihodi (zemljište, voda, šume, mineralne sirovine, dionice i sl.) i evidencije u bilansu stanja;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu "Materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih";

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2022. godinu "Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju članova Ekonomsko-socijalnog vijeća za područje Tuzlanskog kantona ispred Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju prijedloga Evropskog suda za ljudska prava za zaključivanje prijateljske nagodbe (stepen tajnosti – INTERNO);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. Razmatranje Informacije o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Ugovoru o sufinansiranju nabavke medicinske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Tjelesna kultura i sport za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

18. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće zaposlenika u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaće, najniže plaće, iznosa naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i iznosa naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za zaposlenike u ustanovama kulture Tuzlanskog kantona koji plaće i naknade primaju iz Budžeta Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Zapisnik Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja Budžeta za 2019. i 2020. godinu za Javnu ustanovu Narodna i univerzitetska biblioteka "Derviš Sušić" Tuzla i Javnu ustanovu Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić