Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 22. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

08.08.2022

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP "Šume" TK" d.d. Kladanj za 2021.godinu sa Izvještajem o finansijskoj reviziji;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP "Šume TK" Kladanj


2. Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Komisije za dodjelu roba iz robnih rezervi na ime jednokratne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i KDRR


4. Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona od 01.01. - 30.06.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


6. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o finaliziranju i potpisivanju Memoranduma o saradnji Provincije Trento i Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Standarda i normativa JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o plaćama, naknadama i drugim ličnim primanjima radnika JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Udruženju "Prijateljice obrazovanja-Amica Educa";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspisivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata, za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" (3 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade


12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o dodjeli stana u vlasništvo članu porodice šehida - poginulog borca iz Kalesije;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja


13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić