Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 23. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

04.09.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
23. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 05.09.2023. godinesa početkom u 9.00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I   R E D  

1.    Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. redovne i 16., 17. i 18. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2.    Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Univerziteta u Tuzli za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

3.    Razmatranje Kvartalnog izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica i namjenskom utrošku sredstava doznačenih iz proračuna Federacije BiH za period od 01.04.2023. do 30.06.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

4.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za korištenje vode iz hidroakumulacije “Snježnica”, Općina Teočak;
     b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za zahvatanje vode iz vodotoka Joševica, Grad Tuzla, na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Komisija za koncesije TK

5.    Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke proširenom obimu prava iz  oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o visini novčane pomoći licima sa smetnjama u fizičkom ili psihičkom razvoju za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava” (4 Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ured premijera, Ured za zakonodavstvo 

9.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice – Mediji za 2023. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

10.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom;
 Obrađivač: Ured premijera

11.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

12.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda u školama na području Tuzlanskog kantona, i to za: JU OŠ “Tušanj”, JU OŠ “Centar”, JU OŠ “Dobošnica”, JU OŠ “Dubrave”, JU OŠ “Kreka”, JU OŠ “Lukavac Grad”, JU OŠ “Miladije”, JU OŠ “Orahovica”, JU OŠ “Sjenjak” i JU OŠ „Miričina“;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno – nastavna zvanja sa zasnivanjem radnog odnosa;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli za raspisivanje konkursa za izbor u naučno – nastavna zvanja bez zasnivanja radnog odnosa; 
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja
                                
14.    Razmatranje Informacije Ministarstva zdravstva i priloženih obrazaca sa komentarima,  primjedbama, prijedlozima i sugestijama za izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

 


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić