Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 26. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

25.09.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

 

S A Z I V A

26. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja  će se održati

u utorak 26.09.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1.   Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o kupovini robe za robne rezerve (3 Odluke);

 Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

 

2.   Razmatranje prijedloga Strategije razvoja Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama za period od 2023. do 2028. godina;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU CROPS

 

3.   Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Kantonalne uprave civilne zaštite za 2022. godinu;

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

 

4.   Razmatranje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja za 2022. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

 

5.   Razmatranje prijedloga  i donošenje Odluke o visini subvencije troškova prijevoza za 2023. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

 

6.   Razmatranje Informacije o realizaciji mjera s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7.  a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosi na Program raspodjele sredstava za sufinansiranje programa putem kojih se ostvaruju opći interesi i strateški ciljevi u naučnoistraživačkom radu Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8.   Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosi na Odluku o utvrđivanju kriterija za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Predškolski odgoj i obrazovanje;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9.  Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru Javne ustanove Osnovna škola „Klokotnica“ Doboj  Istok za davanje na korištenje prostora – krova fiskulturne sale radi ugradnje solarnih panela;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda, i to: JU OŠ „Hasan Kikić“ Gračanica, JU Srednja muzička škola „Čestmir Mirko Dušek“ Tuzla, JU Osnovna škola „Sveti Franjo“ Tuzla, JU OŠ „Brčanska Malta“ Tuzla, JU OŠ „Hamdija Kreševljaković“ Kamberi Gradačac, JU OŠ „Lipnica“ Tuzla (6 pravilnika);

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

11.  a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec septembar 2023. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec septembar 2023. godine.

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

 

 PREMIJER KANTONA

 

Irfan Halilagić