Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 27. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

02.10.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

 

S A Z I V A

27. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati

u utorak 03.10.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

 

1.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke Senata Univerziteta u Tuzli za upis dodatnog broja studenata, u statusu studenata koji se sami finansiraju u prvu godinu prvog ciklusa u akademskoj 2023/24. godini na Pravnom fakultetu;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i JU Univerzitet u Tuzli

 

2.    a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ (3 odluke);

b) Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”;

Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa i  

                     Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

3.    Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice - Pomoć vjerskim zajednicama za 2023. godinu;

Obrađivač: Komisija Vlade Tuzlanskog kantona

 

4.    Razmatranje Plana jesenje sjetve u 2023. godini za područje Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

5.    Razmatranje projedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odobrenje Plana novčanih tokova za period od 01.10. do 31.12.2023. godine;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

6.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;

Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

7.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2023. godinu;

Obrađivač: Ured premijera

 

8.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju učešća Ministarstva za boračka pitanja u nabavci ortotsko - protetskih pomagala, drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih i ortodonskih pomagala i sanitarnih sprava za ratne vojne invalide Tuzlanskog kantona;

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

9.        a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ Udruženju boraca Patriotske lige općine Kladanj;

 

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ Bosanskohercegovačko – američkoj akademiji umjetnosti i nauke;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus“ (2 odluke);

Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo zdravstva

 

10.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona“ (3 odluke);

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

11.    Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2022. godinu  za JU Narodna i univerzitetska biblioteka „Derviš Sušić“ Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12.    Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda JU Srednja medicinska škola Tuzla i JU OŠ “Gornja Tuzla” Gornja Tuzla;

Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

13.    Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Gradskoj službi za civilnu zaštitu Grada Gradačac za montažu uređaja i antena na objektu Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona.

Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

 

 

PREMIJER KANTONA

 

Irfan Halilagić