Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 30. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

23.10.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
30. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 24.10.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Razmatranje Informacije o namjenskom utrošku realizovanih sredstava po Sporazumu o sufinansiranju nabavke medicinske opreme;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Plana rada JU Direkcija regionalnih cesta TK za 2023. godinu i Finansijskog plana JU Direkcija regionalnih cesta TK za period 01.01.2023. – 31.12.2023. godine sa okvirnim finansijskim planom za 2024. i 2025. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli finansijske pomoći gradovima i općinama iz sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje Informacije o realizaciji planiranih mjera i aktivnosti u oblastima obrazovanja, socijalne zaštite, zdravstva, pravosuđa i unutrašnjih poslova s ciljem prevencije maloljetničke delinkvencije i poboljšanja sigurnosti u školama na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Radna grupa Vlade Tuzlanskog kantona

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice 11010002 – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2023. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donešenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“;
Obrađivač: Ured premijera i Ministarstvo za rad, socijslnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice-Mediji za 2023.g.;
Obrađivač: Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva za utrošak prihoda od koncesija“ na ime marže u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“ Udruženju ginekologa i perinatologa TK i Crvenom križu Grada Lukavac (2 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće zaposlenih budžetskih korisnika za mjesec oktobar 2023. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada budžetskim korisnicima Tuzlanskog kantona za mjesec oktobar 2023. godine.
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić