Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 31. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kanton

30.10.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
31. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 31.10.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu  predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 24., 25., 26., 27. i 28. redovne i 20., 21., 22., 23., 24. i 25. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona; 
 
2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dodjeli koncesije za korištenje vode  iz bunara izgrađenog u krugu betonare u naselju Bistarac Donji, Grad Lukavac;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona 

3. Razmatranje Informacije o nepokretnoj imovini koju koriste budžetski korisnici;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

4. Razmatranje Programa mjera za otklanjanje uočenih nedostatka i nepravilnosti navedenih u Izvještaju o finansijskoj reviziji JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Kolektivnog  ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Troškovi manifestacija“ Crvenom križu Grada Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. a) Razmatranje prijedloga  i donošenje Odluke o usvajanju Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2024 - 2026. godine; 

b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period mart 2023. - septembar 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2023. godinu (39 odluka);
Obrađivač: Komisija za provođenje postupka po javnom pozivu

9. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o povratu dijela neutrošenih sredstava (5 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja 

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Stručnog radnog tijela za sačinjavanje analize potreba za fizičkom zaštitom u školama;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na pravilnike o vrstama, načinima korištenja i rokovima raspodjele vlastitih javnih prihoda za JU OŠ „Rainci Gornji“, JU OŠ „Dr. Safvet - beg Bašagić“ Gradačac, JU OŠ „Sladna“ Srebrenik, JU Gimnazija „Ismet Mujezinović“ Tuzla,  JU OŠ „Špionica“ Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju  saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos. 
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić