Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 32. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kanton

06.11.2023

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
32. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 07.11.2023. godine sa početkom u 9,00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D  

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 30. i 31. redovne i 26. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o oružju i municiji;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Razmatranje Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni i dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju ovlaštenja za zaključivanje kupoprodajnog ugovora i preduzimanje drugih radnji i aktivnosti u cilju izgradnje nove zgrade Općinskog suda u Lukavcu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

6. a)Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.09.2023. godine;

b)Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-30.09.2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Tekuća rezerva“ Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju i raspisivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje liste kandidata, za upražnjenu poziciju člana Upravnog odbora Federalnog zavoda PIO/MIO;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Udruženju građana „Centar za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece sa teškoćama u razvoju Mali svijet“ Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava po Javnom pozivu za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2023. godinu; 
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Tuzli za upis kandidata koji su ispunili formalni uslov za upis preko broja kandidata na Filozofskom fakultetu i Medicinskom fakultetu, u statusu studenata koji se sami finansiraju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku o dodjeli sredstava na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauke i umjetnosti Bosne i Hercegovine iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“ za 2023. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava“;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu stalnih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija“;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Javnog poziva za izbor najpovoljnijeg ponuđača za uspostavu redovnih zračnih linija na JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju punomoćnika koji u ime osnivača vrše ovlašćenja Skupštine  JP „Međunarodni aerodrom Tuzla”;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o povratu dijela neutrošenih sredstava; 
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno - nastavna i saradnička zvanja bez zasnivanja radnog odnosa u JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

19. a) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos (2 odluke);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa i Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić