Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 32. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

29.07.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

2. a) Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za vremenski period januar – juni 2021. godine;

b) Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za juni 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

3. Razmatranje prijedloga teksta Kolektivnog ugovora za policijske službenike MUP-a TK;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Pregovarački tim Vlade

4. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa UP MUP-a TK na Ured premijera;

b)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva na putničkom motornom vozilu sa Ureda premijera na UP MUP-a TK;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ured premijera

5. Razmatranje Informacije o izvršenom inspekcijskom nadzoru na JZU UKC Tuzla;
Obrađivač: Budžetska inspekcija

6. Razmatranje Informacije o nadzoru, provjeri rada koncesionara i praćenju izvršenja koncesionih ugovora;
Obrađivač: Komisija za koncesije Tuzlanskog kantona

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa manifestacija od interesa za TK;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Uslužnom društvu „Bosanska montaža sajmova-expo" d.o.o. Gračanica;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Udruženju građana pčelara „Maslačak" Sapna;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Manifestacije" Savezu pčelara Tuzlanskog kantona;

e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta u Tuzli „Medicus";
Obrađivač: Ured premijera, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje Mišljenja Ministarstva obrazovanja i nauke po zahtjevu za autentično tumačenje odredbe Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo privrede, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga teksta Sporazuma o saradnji na subvencioniranju troškova zakupnine korisnicima socijalnog stanovanja na području općine Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. a)Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za juli 2021. g.;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za juli 2021. godine
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o objavljivanju internog oglasa za popunu upražnjene pozicije sekretara Ureda za zajedničke poslove;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

14. Razmatranje Izjašnjenja na navode iz prigovora na Rješenje o razrješenju direktora Zavoda za pružanje pravne pomoći TK;
Obrađivač:Ministarstvo pravosuđa i uprave

15. Razmatranje prijedloga Naredbi Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

16. Upoznavanje sa informacijom oko organizovanja i realizacije odgojno-obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima osobama sa autizmom u JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

17. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić