Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 36. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

16.08.2021

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I   R E D

1. a) Razmatranje Obračuna sredstava u zdravstvu za 2020. godinu;
b) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period I - VI 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona


2. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice kapitalnih izdataka za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, Pedagoški zavod i
Kantonalna upravu za inspekcijske poslove


3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Odluke o raspoređivanju sredstava tekućih transfera drugim nivoima vlasti i fondovima;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju i raspisivanju ponovnog javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izradi Strategije razvoja turizma na području Tuzlanskog kantona za period 2022 - 2027. godina;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava korisnicima boračko - invalidske zaštite;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva finansija;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa nacrtom Izvještaja o finansijskoj reviziji Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Udruženju građana „Nova ženska inicijativa" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić