Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 38. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

30.08.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje Izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2021. godinu sa Izmjenama i dopunama Operativnog programa zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za period 01.01. – 30.06.2021. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava"
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

4. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o kulturi;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Aneksa Ugovora o partnerstvu "IMPAKT inkubator poslovnih ideja";
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Savezu boraca Federacija Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Sportski trener na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po internom oglasu za popunu upražnjenog radnog mjesta sekretara Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured Vlade

9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Savezu lovačkih društava Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Savezu pčelara Tuzlanskog kantona;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Manifestacije" Udruženju pčelara "Pčela" Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem jednog zaposlenika u Javnu ustanovu Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić