Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 4. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

25.04.2023

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I R E D

1. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i JU Direkcija regionalnih cesta TK

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Stručnoj službi Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona


3. Razmatranje Izvještaja o radu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za period 01.01. – 31.12.2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

4. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o radu za 2022. godinu i Programa rada za 2023. godinu JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU CROPS

5. Razmatranje Izvještaja o radu JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Dom za djecu bez roditeljskog
staranja Tuzla

6. Razmatranje Informacije o radu „Instituta za zavarivanje" d.o.o. Tuzla za period 01.01.-31.12.2022.g.;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i „Institut za zavarivanje" Tuzla

7. Razmatranje Informacije o prioritetnom investicionom ulaganju u kapitalne projekte Javnog preduzeća "Međunarodni aerodrom Tuzla" d.o.o.;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na regulaciji korita rijeke Jale na dionici nizvodno od kraja postojeće regulacije do granice sa gradom Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o regulisanju međusobnih prava i obaveza koje se odnose na obavljanje poslova i finansiranja troškova čuvarske službe u državnim šumama, stručnih poslova gospodarenja privatnim šumama;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" Udruženju građana „1. Tuzlanska brigada", Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele namjenskih sredstava iz naknada za korištenje premjera i katastra zemljišta, popisnog katastra i katastra komunalnih uređaja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2023.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice


13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Centar za autizam "Meho Sadiković" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli „Tuzla" d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo privrede

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade predsjedniku i članovima Komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija "Turizmologija" na Prirodno – matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme putem sporazumnog preuzimanja iz drugog organa državne službe.
Obrađivač: Ured Vlade


PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić