Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 43. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

04.10.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 41. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u 2021. godini;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju nagrade sportisti Erminu Jusufoviću iz Lukavca;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju nagrade sportisti Jasminu Brkiću iz Tuzle;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

4. Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o prihvatanju Zaključaka predloženih od strane Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju javnog oglasa i utvrđivanju teksta javnog oglasa za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice "Mediji" za 2021. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju Komisije za praćenje programa medijskih subjekata i preuzetih obaveza;
Obrađivač: Ured premijera

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u Ministarstvu privrede i JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić