Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 45. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

18.10.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

2. Razmatranje Srednjoročnog plana potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva za period 2022.-2024. godine i Godišnjeg plana potencijalnih projekata javno - privatnog partnerstva za 2022. godinu Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU UKC Tuzla

3. Razmatranje Analize zdravstvenog stanja stanovništva Tuzlanskog kantona i indikatori zdravlja u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o osnivanju Zajedničke komisije za tumačenje odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju i raspisivanju i utvrđivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju pokroviteljstva međunarodnog simpozija „Šta smo naučili o posljedicama COVID-19 pandemije" u organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti BiH, Javne zdravstvene ustanove UKC Tuzla i Udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o izmjeni Zaključka u vezi sa obezbjeđenjem sredstava za unapređenje zdravstvene zaštite primarnog, sekundarnog i tercijarnog nivoa;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvatanju prijedloga Autentičnog tumačenja člana 68. stav (9) Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Savezu udruženja penzionera/umirovljenika Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o doznačavanju sredstava Udruženju roditelja djece - osoba sa autizmom „URDOSA" za adaptaciju i rekonstrukciju objekta Centra za autizam Tuzla – podstanica za centralno grijanje (2 x Odluke);
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta i osnovice za obračun novčane egzistencijalne naknade;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka popune radnog mjesta sekretara Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona putem javnog konkursa;
Obrađivač: Ured Vlade

14. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić