Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 46. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

25.10.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

 

D N E V N I  R E D1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za septembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prodaju stambene jedinice putem javne licitacije;
Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prodaji službenih vozila u vlasništvu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

4. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o doznačavanju sredstava JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za realizaciju Programa poticaja zapošljavanja u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

6. Razmatranje prijedloga Memoranduma o razumijevanju u vezi sa uspostavljanjem saradnje i s radom multisektorske inicijative Zelena transformacija Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava, korisnicima, iznosima i namjeni finansijskih sredstava za dodjelu sportskih stipendija za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u Kantonalnom sudu u Tuzli i Općinskom sudu u Lukavcu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjele koncesije i određivanju koncesora u postupku po samoinicijativnoj ponudi pravnog lica JP "Elektroprivreda" BiH d.d. Sarajevo za korištenje vode iz hidroakumulacije "Sniježnica", Općina Teočak;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

11. Razmatranje Mišljenja finansija u vezi sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona od 29.09.2021.godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić