Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 48. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

08.11.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 46. i 47. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u službama za upravu gradova i općina na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;

b) Razmatranje Informacije o rješavanju upravnih stvari u upravnom postupku u organima uprave Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. a) Razmatranje prijedloga Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona 2022. - 2024. godina;

b) Razmatranje Izvještaja o radu Komisije za izradu Programa javnih investicija Tuzlanskog kantona za period februar – septembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju Vijeća za razvojno planiranje i upravljanje razvojem u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prenosu prava vlasništva nad putničkim motornim vozilom;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama Odluke o utvrđivanju kriterija, uslova i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Manifestacije kulture od interesa za TK;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice - Tjelesna kultura i sport za 2021. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

10. Razmatranje Informacije o izmjenama i dopunama odobrenih rashoda i izdataka u Operativnom planu-budžetska sredstva za period 01.10.-31.12.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu:
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju sredstava za raspodjelu sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ured premijera

13. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama", Islamskoj zajednici u BiH – Muftijstvu Tuzlanskom;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama", Katoličkoj crkvi za Franjevački samostan „Sv. Petra i Pavla" Tuzla;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Pomoć vjerskim zajednicama", Srpskoj pravoslavnoj – Crkvenoj opštini Tuzlanskoj u Tuzli;
Obrađivač: Ured premijera

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija", Udruženju za ultrazvuk u medicini „lan Donald" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija", Udruženju ljekara za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju bubrega u BiH;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

15. Razmatranje prijedloga i donešenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sanaciju (rehabilitaciju) lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona - potrošačka jedinica 22010001;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o visini dječijeg dodatka za 2021.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Javnoj ustanovi Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Lukavac (CROPS) za prijem dva zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

19. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja i Ministarstvo privrede

20. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić