Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 51. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

22.11.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 48., 49. i 50. redovne i 31. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

3. Razmatranje Plana i programa mjera za unapređenje zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2022.godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

4. Razmatranje prijedloga Gender akcionog plana Tuzlanskog kantona za period od 2021. do 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o prihvatanju pisma podrške rudnicima uglja i rudarima u Federaciji BiH;
Obrađivač: Premijer Kantona

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju pristupnog puta prema regionalnoj sanitarnoj deponiji „EKO – SEP" Živinice;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2021. godinu;
Obrađivač: Ured premijera

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Odluke o načinu i uslovima raspodjele sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko – privrednih lovišta;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o oslobađanju plaćanja troškova studija (školarina i participacija) u akademskoj 2021/22. godini za Tamer Albadarin iz Palestine, student pete godine Medicinskog fakulteta Javne ustanove Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU OŠ „Humci" Čelić;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU OŠ „Sjenjak" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU OŠ „Simin Han" Tuzla, za davanje na korištenje, bez naknade, prostorija školske sale, Odbojkaškom klubu invalida „Drina" Sapna;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Anex I Sporazuma o sufinansiranju između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija i Vlade Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju, raspisivanju i utvrđivanju ponovnog Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o raspisivanju Javnog oglasa i utvrđivanju teksta Javnog oglasa za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova nadzornog odbora u privrednom društvu Rudnik soli Tuzla, d.d. Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o imenovanju radne grupe za izradu Protokola o postupanju u slučaju uznemiravanja na osnovu spola i seksualnog uznemiravanja i nasilja u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenih radnih mjesta;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva";
Obrađivač: Ministarstvo finansija i Ministarstvo obrazovanja i nauke

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić