Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 52. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

15.04.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
52. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati 
u utorak 16.04.2024. godine sa početkom u 9:00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 48. i 49. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Javne ustanove Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla za 2023. god.;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Centar za autizam „Meho Sadiković“ Tuzla

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa  o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava za sufinansiranje rada Centra za ranu intervenciju i rehabilitaciju djece s teškoćama u razvoju Mali svijet Bistarac, Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ostvarivanju prava na finansijska sredstva za samozapošljavanje i zapošljavanje branilaca i članova njihovih porodica na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Odluke o pripajanju Javne ustanove Mješovita srednja rudarska škola Tuzla Javnoj ustanovi Mješovita srednja građevinsko-geodetska škola Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila; 
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu razgraničenih vlastitih prihoda po Godišnjem obračunu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za JU OŠ „Podorašje“ Srebrenik;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni  Odluke o određivanju stalnih radnih tijela Vlade Tuzlanskog kantona, organa uprave i upravnih organizacija za čiji će se rad isplaćivati novčana naknada;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za izbor u naučno - nastavna zvanja, bez zasnivanja radnog odnosa na fakultetima JU Univerzitet u Tuzli;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos u kantonalnim organima i institucijama;
Obrađivač: Nadležna ministarstva i druge kantonalne institucije 

11. Kadrovska pitanja.

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić