Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 52. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

29.11.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 48., 49. i 50 redovne i 31. vanredne sjednice Vlade Kantona;

2. Razmatranje Informacije o stanju sigurnosti na području Tuzlanskog kantona za period januar-juni 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

3. Razmatranje Finansijskog plana Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

4. Razmatranje Smjernica za izradu Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Programom djelatnosti i mjera za unapređenje i provođenje obaveznog zdravstvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i Planom potrebnih sredstava za provođenje obaveznog zdravtvenog osiguranja za područje Tuzlanskog kantona u 2022. godini;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

5. Razmatranje Informacije o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva na području Tuzlanskog kantona u sezoni 2021/2022. godine;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

7. Razmatranje Informacije o maloljetničkoj delikvenciji na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo pravosuđa i uprave i JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona

8. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Gradačac za Mjesnu zajednicu Gornje Ledenice u rješavanju projekata održivog povratka;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o odbravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" za JU Centar za kulturu „Ahmed Muradbegović" Gradačac;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluka o odbravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Savezu antifašista i boraca narodnooslobodilačkog rata Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i Ministarstvo za boračka pitanja

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za novembar 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za novembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Programa utroška sredstava prikupljenih po osnovu Zakona o šumama za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke broj: 02/1-05-011244/15 od 06.05.2015.

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o prihvatanju teksta Aneksa II Ugovora o zakupu poslovnog prostora koji će se zaključiti između Rudarskog instituta d.d. Tuzla i Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu za JU OŠ „Brijesnica", Brijesnica Velika, Doboj Istok;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

18. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2021. godinu, za JU OŠ „Tinja" Srebrenik, JU OŠ „Banovići" Banovići i JU OŠ „Čelić" Čelić;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava Memorijalnom centru Srebrenica-Potočari sa budžetske pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima";
Obrađivač: Ured premijera

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

21. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA