Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

07.12.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 32. i 33. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. a) Razmatranje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa Operativnim programom zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnova, kriterija i mjerila za zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Finansijskog plana JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

4. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za oktobar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Javne ustanove Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JU Bosanski kulturni centar TK

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o kulturi;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

8. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pružanju pravne pomoći;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonadavne i izvršne vlasti Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga detaljnih planskih dokumenata Zaštićenog pejzaža „Konjuh", i to;
- Regulacionog plana lokaliteta Zlača za period od 10. godina
- Regulacionog plana lokaliteta Muška voda za period od 10. godina
- Urbanističkog projekta lokaliteta Djevojačka pećina za period od 10. godina.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

11. Razmatranje Nacrta Zakona o osnivanju JU Centar za autizam Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobrenim projektima sanacije (rehabilitacije) lokalnih i nekategorisanih puteva na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Organizacije i udruženja Tuzlanskog kantona" Crvenom križu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Manifestacije" Udruženju „Radio Kameleon - Otvorena Mreža Ljudskih prava i demokratije";
Obrađivač: Ministarstvo privrede

15. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o popisu sredstava i izvora sredstava kod svi budžetskih korisnika sa stanjem na dan 31.12.2021. godine;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Glavne centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona;
c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava iz nadležnosti Ministarstva obrazovanja i nauke;
d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova;
e) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o formiranju Centralne popisne komisije za popis sredstava i izvora sredstava iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave;
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo pravosuđa i uprave

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 11010022 - Mediji za 2021. godinu;
Obrađivač: Komisija Vlade za provođenje postupka

18. Razmatranje prijedloga Sporazuma o utvrđivanju osnovice za obračun plaća, naknade za ishranu u toku rada (topli obrok) i naknade za korištenje godišnjeg odmora (regres) za korisnike budžetskih sredstava u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Pregovarački tim Vlade

19. Razmatranje pisma UNDP-a u vezi sa saradnjom na projektu „Jačanje integriteta i transparentnosti u javnom sektoru";
Obrađivač: Premijer i nadležna ministarstva

20. Razmatranje svih zahtjeva budžetskih korisnika u okviru javne rasprave za planiranje sredstava u prijedlogu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022.godinu i donošenje zaključka u tom smislu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

21. Razmatranje Zahtjeva Ustavnog suda BiH za dostavu odgovora na apelaciju podnesenu protiv Zaključka Vlade od 11.11.2021.godine;

22. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić