Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 56. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

27.12.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 53. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

3. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za novembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

4. Razmatranje prijedloga ažuriranog Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

6. Razmatranje Informacije o efektima realizacije Programa poticaja zapošljavanja u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. Razmatranje Informacije o efektima ulaganja u povratak iz Budžeta Tuzlanskog kantona na području Republike Srpske i Tuzlanskog kantona u 2021. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Gradu Gradačac sa pozicije „Podrška povratku prognanih lica";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija";
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restruktuiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke FBiH (ESCROW račun);

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava za subvencioniranja kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju finansijskih sredstava na ime subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim društvima;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje Izvještaja o ažuriranim poticajima u okviru liste investicionih poticaja ministarstava, samostalnih uprava i upravnih organizacija Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

14. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Plana jesenje sjetve u 2021. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o dodjeli sredstava na ime sufinansiranja programa naučnoistraživačkog rada Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja plaća, naknadama i drugim materijalnim pravima službenika i namještenika u organima uprave;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

17. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće za decembar 2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za ishranu u toku rada za decembar 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o formiranju Komisije za analizu stanja i usaglašavanje iznosa sredstava izvršenja budžeta za 2019. i 2020. godinu za JU NUB „Derviš Sušić" Tuzla i JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme u JU Narodno pozorište Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u radni odnos na određeno vrijeme u JU Odgojni centar Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić