Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 59. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

03.06.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A 
59. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 04.06.2024. godine sa početkom u 09:00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Obračuna sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2023. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

2. a) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za 2023. godinu;

b) Razmatranje Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period januar - mart 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa unapređenja zdravstvene zaštite u zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2024/2025. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

4. Razmatranje Informacije u vezi zakupa Bazne stanice na krovu poslovne zgrade “SODA SO”;
Obrađivač: Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

5. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti mladih u Tuzlanskom kantonu u 2023. godini.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

6. Razmatranje Izvještaja o realizaciji plana proljetne sjetve u 2024. godini za područje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

7. Razmatranje Informacije o prihodima i stepenu naplate po ugovorima o koncesiji iz nadležnosti Ministarstva privrede za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje Informacije u vezi sa nacrtom Zakona o djelatnosti psihologa;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice na magistralnoj cesti M18-006, dionica Šićki Brod 3 – Živinice 1;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju donacije u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

11. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Troškovi manifestacija”;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke (2 odluke) i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (3 odluke)

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava po Programu rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo privrede

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju nabavke medicinske opreme između Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona i JZU Opća bolnica “Dr. Mustafa Beganović” Gračanica;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

14. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019 – subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2024. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na iznose naknada za rad Komisije za utvrđivanje ispunjavanja propisanih veterinarsko-zdravstvenih uslova;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o utvrđivanju liste privrednih društava nad kojima ovlaštenja na osnovu učešća državnog kapitala vrši Vlada Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

17. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti na odluke o povratu neutrošenih novčanih sredstava (4 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo privrede

18. a)  Razmatranje Izvještaja Agencije za državnu službu Federacije BiH o izvršenju tekućeg transfera u 2023. godini u vezi sa stručnim usavršavanjem na kantonalnom nivou;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na tekst Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama u implementaciji Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu u budžetskoj 2024. godini i Modela sufinansiranja stručnog usavršavanja na kantonalnom nivou;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o utvrđivanju osnovice za obračun plaće radnicima Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona za period april-decembar 2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić