Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Novosti iz vlade

Saziv 64. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

08.07.2024

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, br. 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona 

S A Z I V A 
64. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 09.07.2024. godine sa početkom u 09:00 sati  u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Izvještaja o poslovanju JP “Šume Tuzlanskog kantona” d.d. Kladanj za 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP Šume TK Kladanj

2. Razmatranje Izvještaja o radu Javnog preduzeća Radio televizija Tuzlanskog kantona za 2022. godinu i 2023. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade i JP RTV TK

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice “Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava”
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove (3 odluke) i Ured premijera (1 odluka)

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o utvrđivanju Kalendara aktivnosti u institucijama Tuzlanskog kantona u cilju sistemskog obilježavanja kulture sjećanja na genocid nad Bošnjacima u zaštićenoj zoni UN Srebrenica;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjeni i dopuni Uredbe o polaganju stručnog ispita u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Odluke o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli sa primjenom od akademske 2024/2025. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju transfera za posebne namjene u Budžet Tuzlanskog kantona za 2024. godinu za JU OŠ “Dr. Safvet - beg Bašagić” Gradačac;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

9. Razmatranje Informacije o aktivnostima na realizaciji projekta Rekonstrukcija, dogradnja i nadogradnja objekta zgrade Vlade Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice    

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Troškovi manifestacija” (2 odluke); 
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

12. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda premijera Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda Vlade Tuzlanskog kantona.
Obrađivač: Ured premijera i Ured Vlade

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić