Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba

NADLEŽNOSTI VLADE


Nadležnosti Vlade Tuzlanskog kantona propisane su članom 5. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 17/2000, 1/2005, 11/2006, 13/2011 i 15/2017) i prema odredbama pomenutog Zakona Vlada Tuzlanskog kantona je nadležna za:

a) provedbu kantonalne politike, predlaganje i izvršavanje kantonalnih zakona, drugih propisa i odluka i zaključaka Skupštine Tuzlanskog kantona;

b) imenovanje Kantonalnog pravobranitelja i zamjenika Kantonalnog pravobranitelja;

c) izvršavanje odluka sudova;

d) obavljanje svake druge nadležnosti povjerene Kantonu od federalne vlasti;

e) pripremu prijedloga proračuna;

f) osiguranje suradnje između Vlade i ombudsmena;

g) stvaranje uvjeta za ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava I poduzimanje mjera u slučajevima njihovog kršenja;

h) nadzor nad kantonalnom policijom;

i) osiguranje da kantonalna struktura policije odražava nacionalnu strukturu stanovništva Kantona, s tim da nacionalna struktura policije svake općine mora odražavati nacionalnu strukturu stanovništva te općine;

j) zalaganje za proporcionalnu zastupljenost pripadnika konstitutivnih naroda u kantonalnim organima uprave;

k) staranje o ostvarivanju suradnje sa izvršnim organima Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, drugih kantona i općinama;

l) izvršenje ovlašćenja i obveza po osnovu državnog kapitala u poduzećima, koja imaju cjelovito ili pretežito državni kapital, a nisu na listi poduzeća prema kojima po tom temelju ovlašćenja I obveze obavljaju organi Federacije Bosne i Hercegovine te, s tim u svezi, imenuje i razrješava članove upravnog odbora, i daje

suglasnost na imenovanje ravnatelja tih poduzeća, sukladno zakonu i drugim propisima;

m) rješavanje o žalbama izjavljenim protiv prvostupanjskih rješenja kantonalnih organa uprave i ustanova donesenih na temelju zakona i drugih propisa Kantona, i

n) obavljanje drugih nadležnosti utvrđenih Ustavom Kantona i drugim propisima

ZAKON O VLADI TUZLANSKOG KANTONA ("Sl. novine Tuzlanskog kantona", br. 17/2000, 1/2005, 11/2006, 13/2011 i 15/2017) (*.pdf)

Najave