Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 18. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

24.05.2021Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 14. i 15. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

3. a) Razmatranje Periodičnog izvještaja Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2021. godine;

b) Razmatranje Izvještaja o korištenju sredstava tekuće rezerve Budžeta Tuzlanskog kantona za period 01.01.-31.03.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o dopunama Uredbe o vrsti vlastitih prihoda i načina i rokova raspodjele;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopuni Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice-Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

6. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" (43 odluke);
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice, Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa, Ured premijera i Ured Vlade

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o pravilima dicsiplinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika i namještenika u organima državne službe u Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane gzistencijalne naknade za mjesec maj 2021. godine;
Obračun: Ministarstvo za boračka pitanja

10. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2020. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika na JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem zaposlenika u JU Specijalna biblioteka „Behram-beg" u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić