Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 20. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

07.06.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D1. Razmatranje Informacije o aktuelnoj situaciji u vezi sa migrantima na prostoru Tuzlanskog kantona za april 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije

2. Razmatranje Izvještaja o radu Udruženja za razvoj NERDA za period januar-decembar 2020. godina;
Obrađivač: Ministarstvo privrede i Udruženje za razvoj NERDA

3. Razmatranje mišljenja Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u vezi sa Inicijativom za davanje autentičnog tumačenja člana 61. stav (2) tačka b) Zakona o vodama Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Programa mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti predsjednici Općinskog suda u Banovićima za potpisivanje Sporazuma sa Federalnom upravom za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo o međusobnoj saradnji na provođenju poslova renoviranja i opremanja zemljišnoknjižnog ureda;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Školskom odboru JU OŠ „Hasan Kikić" Gradačac za zamjenu nekretnina;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Senata Univerzitet u Tuzli o broju studenata za upis u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, te drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete/Akademiju Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku UO Univerziteta u Tuzli o iznosu participacije i školarine u troškovima sva tri ciklusa studija na fakultetima/Akademiji Univerziteta u Tuzli u akademskoj 2021/22. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje Informacije o stanju u oblasti kulture u Tuzlanskom kantonu u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Smjernica ekonomske i fiskalne politike Tuzlanskog kantona za period 2022-2024. godine;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

10. Razmatranje Informacije Ministarstva finansija u vezi sa problemom primjene zakonskih odredbi o visini stope zatezne kamate od strane sudova na području Tuzlanskog kantona, te pokretanje odgovarajućih inicijativa u tom smislu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za obnavljanje Ugovora o koncesiji za eksploataciju kvarcnog pijeska;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

13. Razmatranje Informacije u vezi sa razvrstavanjem/kategorizacijom cesta u magistralne i regionalne ceste na području Tuzlanskog kantona sa Informacijom o postupanju po Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona od 27.04.2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

14. Razmatranje Analize stanja u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica sa djecom na području Tuzlanskog kantona sa programom mjera za ublažavanje teškog socijalnog stanja koje je nastalo kao posljedica pandemije;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

15. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa prevencije, intervencija i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu (2020.-2023.) za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

16. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o odobravanju sredstava Udruženju HO „Merhamet" MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o poništavanju Javnog oglasa i raspisivanju i utvrđivanju teksta ponovnog Javnog oglasa radi popunjavanja pozicija predsjednika i članova Upravnog odbora JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

18. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kantona za 2021.godinu;
Obrađivač: Ured premijera

19. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Centru za djecu sa višestrukim smetnjama „Koraci nade" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

20. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem uposlenika u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla.
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić