Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 22. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

14.06.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 17., 18. i 19. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-31.12.2020. godine sa Finansijskim izvještajem Kantonalne agencije za privatizaciju za period 01.01.-31.12.2020.godine; Obrađivač: Kantonalna agencija za privatizaciju

3. Razmatranje Izvještaja o radu i poslovanju Javnog preduzeća za vodoprivrednu djelatnost „Spreča" d.d. Tuzla za 2020. godinu sa finansijskim izvještajima za 2020. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i JP „Spreča" d.d. Tuzla

4. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju Javne zdravstvene ustanove Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica za period 01.01. – 31.12.2020. godine;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i JZU Opća bolnica „Dr. Mustafa Beganović" Gračanica

5. Razmatranje i utvrđivanju nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje i utvrđivanje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskoj djelatnosti;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu Javne ustanove Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak i JU Služba za zapošljavanje TK

8. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" Rukometnom klubu "Sloboda – Solana" Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" Centru kreativnih aktivnosti;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Manifestacije" "Radio - Kameleonu" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Program mjera zdravstvene zaštite životinja na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Tuzli za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Općinskom sudu u Živinicama za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

13. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnost na Odluku Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja o odobravanju sredstava pomoći privrednim subjektima u djelatnosti hotelijerstva i ugostiteljstva;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

14. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole računarstva i informatike eMPIRICOM o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u Tuzli u akademskoj 2021/2022. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Evropskog univerziteta Kallos Tuzla o konačnom broju i strukturi studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu godinu prvog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija, drugog i trećeg ciklusa studija na fakultete Univerziteta u akademskoj 2021/22. godini;

c) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno-informaciona akademija" Tuzla u akademskoj 2021/22. godini;

d) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Visoke škole za finansije i računovodstvo „FINra" Tuzla o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2021/22. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

15. Razmatranje Informacije o prodaji putničkog motornog vozila Seat "Toledo" u vlasništvu Ministarstva za boračka pitanja;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

16. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić