Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 25. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

28.06.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D


1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 20. i 21. redovne i 16., 17. i 18. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o postavljenju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

3. Razmatranje i donošenje Smjernica za trogodišnje planiranje rada u Tuzlanskom kantonu za period 2022.-2024. godina sa Akcionim planom za implementaciju Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021.-2024. godine;
Obrađivač: Premijer Kantona i Ministarstvo privrede

4. Razmatranje Informacije o broju učenika za upis u prvi razred medicinskih škola za školsku 2021/2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva obrazovanja i nauke;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Opštoj poljoprivrednoj zadruzi „Tarevci";
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Udruženju žena „Mreža žena Veliko srce u Bosni i Hercegovini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije „Troškovi manifestacija" Radio Kameleonu - Otvorena mreža ljudskih prava i demokratije;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o pristupanju dodjeli koncesije i određivanju koncesora, u postupku po samoinicijativnoj ponudi za korištenje vode iz bunara za potrebe „TBG BH" d.o.o. Kakanj, Poslovna jedinica Lukavac;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

9. Razmatranje Mišljenja na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice - Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem državnog službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme.
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić