Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 26. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

01.07.2021

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I   R E D

1. Razmatranje Informacije o stanju trgovačke djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


2. Razmatranje Informacije o stanju turističko - ugostiteljske djelatnosti na području Tuzlanskog kantona u 2020. godini;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja


3. Razmatranje Analize stanja u oblasti zaštite djece bez roditeljskog staranja u porodičnom i institucionalnom smještaju sa prijedlogom mjera;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


4. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa" – namjenska sredstva;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak


5. Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti za realizaciju odgojno – obrazovnog i rehabilitacijskog tretmana prema Selektivnom programu za rad preko ljetnog raspusta sa učenicima sa autizmom;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


6. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju konačnog broja i strukture studenata za upis na odobrene studijske programe u prvu studijsku godinu na Visokoj školi za savremeno poslovanje, informacione tehnologije i tržišne komunikacije „Internacionalna poslovno - informaciona akademija" Tuzla u akademskoj 2021/22. godini;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o prijedlogu broja studenata za upis u prvu godinu studija na Visokoj školi računarstva i informatike eMPIRICOM u akademskoj 2021/22. godini;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke


7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Ministarstva privrede o isknjižavanju sredstava na potrošačkoj jedinici „Tekući transferi drugim nivoima vlasti";
Obrađivač: Ministarstvo privrede


8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju visine naknade za korištenje godišnjeg odmora za 2021. godinu.
Obrađivač: Ministarstvo finansija


9. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prijedlogom Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona od 30.06.2021. godine;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka u vezi sa prijedlog Odluke Kriznog štaba o proširenju grupa za vakcinaciju vakcinama doniranim od strane Republike Srbije Tuzlanskom kantonu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva


10. Razmatranje Odgovora na Preporuku Ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine povodom prigovora na konačno imenovanje direktora Poljoprivrednog zavoda Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede


11. Kadrovska pitanja.


PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić