Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 28. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

12.07.2021Za sjednicu predlaže sljedeći:

 D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 22., 23., 24., 25. redovne i 19. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje Izvještaja o radu Poljoprivrednog zavoda Tuzla za period 01.01. – 30.06.2021. godine.
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Poljoprivredni zavod

3. Razmatranje prijedloga Procjene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Kantonalna uprava civilne zaštite

4. Razmatranje Godišnjeg programa rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za 2021.godinu;
Obrađivač: Kantonalna uprava za inspekcijske poslove

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za period 2020. – 2024. godina;

b) Razmatranje prijedlog i donošenje Odluke o izmjeni Plana robnih rezervi Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

6. Razmatranje i utvrđivanje nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

7. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije „Sredstva sa escrow računa" – namjenska sredstva;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju naloga za prenos sredstava sa namjenskog depozita kod Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

8. Razmatranje Informacije u vezi sa zahtjevom Javnog preduzeća Međunarodni aerodrom Tuzla za odobrenje moratorija na otplatu duga prema Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija po potpisanom Sporazumu;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o dopunama Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i Ured za zajedničke poslove

10. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava" iz resorne nadležnosti Ministastva pravosuđa i uprave (12 odluka);
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave

11. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava u iznosu 4.768,04 KM na ime OeKB marže, kreditora UniCredit Bank Austrija AG, u postupku realizacije Programa sufinansiranja Projekta izgradnje kanalizacije i vodosnabdijevanja općine Čelić broj: 02/1-14-11644/11 od 10.06.2011. godine;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

12. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za prijem novih uposlenika u Ministarstvo unutrašnjih poslova i Upravu policije;
Obrađivač: Ministarstvo unutrašnjih poslova

13. Kadrovska pitanja

PREMIJER KANTONA

Kadrija Hodžić