Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 29. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

16.07.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D


1. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i Kantonalna direkcija robnih rezervi

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Podrška projektima Kantonalne privredne komore Tuzla" za 2021. godinu;
Obrađivač: Kantonalna privredna komora

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec juli 2021. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

5. a) Razmatranje usmenih informacija u vezi sa opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona o budućem učešću u projektima energetske efikasnosti i utopljavanja javnih objekata ta Tuzlanskom kantonu;

b) Razmatranje informacija u vezi sa opredjeljenjem Vlade Tuzlanskog kantona i drugih nadležnih organa za nastavak učešća u realizaciji projekata iz oblasti zaštite okolice, kao i projekata energijske efikasnosti za javne objekte u vlasništvu Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Nadležna ministarstva

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o unutrašnjoj preraspodjeli rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na Odluku Senata Univerziteta u Travniku o određivanju broja studenata za upis u akademsku 2021/2022. godinu na području Tuzlanskog kantona;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjeni Odluke o odobravanju finansijskih sredstava sa budžetske pozicije 11010017 „Sredstva sa escrow računa"-namjenska sredstva;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o usvajanju naredbi i preporuka Kriznog štaba Ministarstva zdravstva;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva

10. Kadrovska pitanja.

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić