Rudarska 65 Tuzla vlada@tk.kim.ba
logo VLADA TUZLANSKOG KANTONA www.vladatk.gov.ba
Sazivi sjednica

Saziv 30. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona

19.07.2021

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 26. i 27. redovne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

2. Razmatranje i donošenje Dokumenta okvirnog budžeta Tuzlanskog kantona za period 2022 – 2024. godina;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

3. Razmatranje prijedloga i donošenje Programa rasporeda sredstava sa potrošačke jedinice – Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava za 2021. godinu;
Obrađivač: Resorna ministarstva

4. Razmatranje Mišljenja na tekst nacrta Zakona o organizacijama i reprezentativnim organizacijama osoba sa invaliditetom i civilnih žrtava rata;
Obrađivač: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak

5. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa prvog ciklusa studija Finansije i računovodstvo na Visokoj školi za finansije i računovodstvo FINra Tuzla;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za isplatu naknade članovima komisije za provođenje postupka licenciranja studijskog programa drugog ciklusa studija Ekomonitoring i bioindikacija voda na Prirodno-matematičkom fakultetu JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zakup poslovnog prostora za ministarstvo;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

PREMIJER KANTONA
Kadrija Hodžić